Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Makaleler

Kategoriler

Arşiv

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Okunma Süresi: 4 dakika

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) 12.05.2020 Tarihinde Verdiği Kararda;  
“Kısa Numara Tahsis Talepleri” ile ilgili olarak;

 • 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 31’inci maddeleri, 27.06.2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Numaralandırma Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi ile ekinde yer alan Ek A-5 (Kısa Numaralar) hükümleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
 • 192 Kısa numarasının Vatandaşların; bağımlılıklar ile ilgili bilgi almasını ve sorularına cevap verilmesini teminen tahsis edilmesine,
 • 115 Kısa numarasının Bağımlılara, aile ve yakınlarına; ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verilmesini, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunulmasını teminen tahsis edilmesine karar verildi.

BTK, 23.09.2019 Tarihinde Verdiği Kararda;
“Posta Sektöründe Kullanıcı Haklarına Yönelik Bazı Hususlarda Düzenleyici Tedbirlerin Alınması; ile ilgili olarak;

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Posta hizmet sağlayıcılarının kayıtlı gönderilere ilişkin yetkilendirmeleri kapsamındaki hizmetler için düzenlemekle yükümlü oldukları hizmet sunumunu ispatlayan belgede en az 12 (on iki) punto siyah harfler ile açık, sade ve anlaşılabilir olarak belirtilecek şekilde kullanıcılar (gönderici ve alıcı) ile mevzuattan kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine dair asgari olarak;
  • Hizmetin kapsamı (adrese teslim, şubede teslim gibi), gönderinin azami teslim süresi ve mevzuata dayalı mücbir haller dışında azami teslim süresinin sağlanamaması durumunda tazminat ve/veya geri ödemeye ilişkin prosedür başta olmak üzere kullanıcı haklarını içeren hizmet seviyesi taahhüdüne,
  • Gönderinin çalınması, kaybı, hasarı veya eksik teslimatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından uygulanacak tazminat ve/veya geri ödeme prosedürüne,
  • Kullanıcının, kimlik bilgileri ve gönderinin içeriği konusunda hizmet sağlayıcıyı doğru bilgilendirme yükümlülüğü olduğu ve aksi durumda doğacak sorumluluğun kullanıcıda olduğu bilgisine,
  • Uyuşmazlık hallerinde yargı yolu da dâhil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü ve başvurulacak yetkili merci bilgisine, yer vermelerine

karar verdi.

İlave olarak Karar’da, Posta hizmet sağlayıcıları tarafından hizmetin sunumunu ispatlayan belge düzenlenirken, kullanıcıya (göndericiye ve alıcıya) ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalı; gönderinin taşınmak üzere kabulü ve alıcıya teslimi esnasında ve sonrasında kişisel verilerin ilgili mevzuatla yetkili kılınan merciler dışındaki üçüncü kişilerce görülmemesi ve işlenmemesi güvenceye alınacak bir yöntemin uygulanması gerektiği düzenlendi.

2. Reklam Kurulu Kararları

Reklam Kurulu (“RK”) 08.08.2017 Tarihli ve 263 Sayılı Toplantısı’nda Tüketicilere gönderilen kısa mesajlarda yer alan ifadeleri Tüketicilerin Yanıltılması Suretiyle Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Ederek Söz Konusu Reklamlara Durdurma ve İdari Para Cezasına Karar Verdi.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; kısa mesajlarda, “KAMPANYA: ACELE EDİN! aracınıza özel %5 indirim fırsatı için zaman daralıyor, fiyat değişmeden sigortanızı alın. “KAMPANYA: SON 2 SAAT! aracınıza özel avantajlı sigorta fırsatını özel %5 indirimli sigorta fırsatını 2 saat uzattık, kaçırmamak için ARAYIN” şeklinde ifadelere yer verildiğini tespit etti.
 • Bu kapsamda tüketicilere iletilen kısa mesajlarda tüketicilerde tüm sigorta bedellerinde %5 indirimin uygulanacağı algısı yaratılarak ana vaadin eksik verilmesi suretiyle tüketicilerin yanıltıldığı ve söz konusu kısa mesajlardaki bilgilendirmenin eksik olduğu,
 • Diğer taraftan, “son 2 saat, acele edin hemen arayın” şeklindeki ifadelerin Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamaların, “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı metninin 7.bendinde yer alan Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı olarak bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içerisinde belirli şartlar altında sunulacağını belirtmek. hükmüne istinaden Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7, 9, 13, 14, 18, 28, 29 ve 32 nci maddelerine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili sigorta şirketine 30.176 TL (Otuzbinyüzyetmişaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.

RK 11.02.2020 Tarihli 293 Sayılı Toplantısı’nda Mevzuat Uyarınca Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan “1 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” Bulunan Tesisin Reklam Ve Tanıtımlarda “2 Yıldızlı Otel” Olarak Tanıtılmasının Tüketicileri Aldatıcı Ve Yanıltıcı Olduğu Gerekçesiyle Söz Konusu Reklamlara Durdurma ve İdari Para Cezasına Karar Verdi.

 • Reklam Kurulu Kararı’nda; bir tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “1 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi” bulunmasına karşın tesise ait internet sitesi ile diğer internet sitelerinin 26.09.2019 tarihli görünümlerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda “2 Yıldızlı Otel” olarak tanıtımının yapılmasının Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5/a maddesi, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 7/5-g, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 ve 32 nci maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar vererek, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olan tanıtımlara ilişkin reklam veren Otel İşletmecisi ticaret şirketine 85.480-TL (Seksenbeşbindörtyüzseksen Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.

3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararları

Radyo Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) 31.01.2020 Tarihinde Verdiği Kararda; Bir TV Kanalı Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yayın Lisansının İptaline Karar Verdi.

 • RTÜK […] logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun bir ürünün tanıtım ve satışına yönelik ihlale konu yayınlarını tespit etti. Söz konusu yayında, söz konusu ürünün bel, boyun, baş ağrısına, bel fıtığına, boyun fıtığına, migrene, ayak kokusuna, kas ve eklem ağrılarına, kasılmalara, romatizmaya, sinüzite, diz, sırt ve ellerde kireçlenme vb. çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiği vurgulanarak, sağlık sorunlarına çözüm olarak sunulduğu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla tanıtım ve satışının yapıldığı tespit edildi.
 • RTÜK tarafından, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtılması ve bu tanıtımda yer alan ifadelerin, insanların hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği kanaat edildi. Bu kapsamda 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına ve ilgili mevzuatına aykırılık taşıdığı, dolayısıyla mezkur yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde… takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına… yer verilemez…” hükmünün ihlal edildiği sabit görüldü.
 • Kuruluş hakkında daha önceki yayınlarına ilişkin idari para cezası ile 5 kez program yayının durdurulmasına karar verildiği, 10 gün süreyle yayınının durdurulmasına karar verildiği tespit edilerek, bir yıl içinde ikinci kez tekrar eden ihlali nedeniyle; kuruluşun YAYIN LİSANSININ İPTALİNE karar verildi.

RTÜK 26.12.2019 Tarihinde Verdiği Kararda;
Basın ve İfade Özgürlüğünün Ulusal ve Uluslararası Hukuktan Kaynaklanan Sınırlarına Uygun Olmaması Nedeniyle Bir TV Kanalına İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi.

 • RTÜK, bir TV logosuyla yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 30.09.2019 tarihinde saat 22:58’de yayınlanan bir program yayınına ilişkin uzman raporu ile video görüntülerinin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda; program sunucusu tarafından gerek Futbol Federasyonu Başkanına gerekse de Federasyonun tüzel kişiliğine yönelik eleştirilerinde suçlayıcı, küçültücü kaba bir üslup kullanıldığı, bu nitelendirmelerin tekrarlandığı hususları dikkate alındığında bu durumun basın ve ifade özgürlüğünün ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan sınırlarına uygun olmadığı kanaatine vardı.
 • Bu nedenle 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan; “İnsan onuruna … saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı … ifadeler içeremez.” hükmünün ihlal edildiğini tespit ederek; 21.114.00.- TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA, karar verdi.
MAKALELER SAYFASINA DÖN
@