Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

Ağustos 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BAYİ DENETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI, UYGULANMASI, BAKIM VE ONARIMI İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN KURUM TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMESİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı 3 Ağustos 2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın;

 • Bayi Denetim Sisteminin Kurulması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar’ın Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5. maddesi,
 • Dağıtıcı lisans sahiplerinin yükümlülüklerini düzenleyen 7. maddesi,
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak idari yaptırımları düzenleyen 9. maddesi

01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (03.08.2021) yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Bayi denetim sistemlerinin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuruda bulunan tüzel kişilerin Kurum tarafından yetkilendirilmesi ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • İzin başvuruları, izin bedeline ilişkin dekont, başvuru dilekçesi ve başvuru evrakının kuruma sunulması ile yapılacak ve başvurular, başvuruyu takip eden 60 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi;
  1. Dağıtıcı lisans sahipleri için bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onaran hizmeti vermekle,
  2. Hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşme ile verilecek hizmet koşullarını belirlemekle,
  3. Bayı denetim sistemi kapsamında yürüteceği sistem kurallım, uygulama, bakım ve onarım faaliyetlerini TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uygun yürütmek ve standartlarda belirtilen uygun cihaz ve ekipman kullanmakla,
  4. Dağıtıcı lisans sahibinin talebi ve/veya arızanın doğrudan tespiti halinde, bayi denetim sisteminde oluşan arızalara 24 saat içerisinde müdahale etmekle ve oluşan arızayı 1240 sayılı Karar’da belirtilen kapsam ve süre içerisinde gidermekle,
  5. Talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma sunmakla,
  6. Başvuru aşamasında aranan koşulları izin süresince de sağlamakla,
  7. Yılda en az iki kere olmak üzere hizmet verdiği akaryakıt istasyonunda bayı denetim sisteminin ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını denetlemek ve bu denetimde gerçekleştirilen işlemleri kayıt altına almakla

yükümlüdür.

 • İzin süresi 6 yıl olup izin süresi bitiminden en fazla 6 ay, en az 3 ay önce yetkilendirilmiş otomasyon şirketi vize bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont, başvuru dilekçesi ve kararın ekinde yer alan evrak ile vize için Kuruma başvurulacaktır.
 • Dağıtıcı lisans sahipleri; bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yapacakları sözleşme kapsamında sadece yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile yerine getirecektir.
 • Kurumca yürütülecek ön araştırma ve soruşturma neticesinde Kanun ve ilgili mevzuata aykırı fiil işlediği veya yapılan talep veya işlemlerde Kanun’a karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti halinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketine ait izin Kurul tarafından iptal edilecektir.
 • İzin, süresinin bitiminde veya yetkilendirilmiş otomasyon şirketi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erecektir.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin izni sonlandırmak istemesi halinde, sonlandırma işleminden en az 6 ay önce hizmet verdiği dağıtıcı lisans sahiplerini yazılı olarak bilgilendirecektir.
 • Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Petrol Piyasası Kanunu’nun on dokuzuncu maddesi gereği işlem tesis edilecektir.
 • İzin ve vize bedelleri, her yıl 31 Aralık’tan önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. 2021 yılı izin bedeli 250.000 TL olarak uygulanacaktır.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10358-1, 10358-2, 10359-1 ve 10359-2 Sayılı Kararları 14 Ağustos 2021 tarihli 31568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10358-1 Sayılı Karar ile Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde tanımlanan “Talep Tarafı Yedeği” hizmeti kapsamında, TEİAŞ’a hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının tespit edilmesine esas olmak üzere temel tüketim değerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • TEİAŞ’a talep tarafı yedeği hizmeti sağlayacak tüketim tesisleri için, hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının ölçülmesine ve hizmetin izlenmesine esas olmak üzere; temel tüketim değerlerinin hesaplanmasında TEİAŞ tarafından kullanılacak metodolojiye, tarafların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarına, TEİAŞ tarafından hesaplanan temel tüketim değerine karşı itirazlara ve bu kapsamda TEİAŞ tarafından yapılacak düzeltme işlemine ilişkin esaslar belirlendi.
 • TEİAŞ, talep tarafı yedeği yan hizmeti anlaşmaları kapsamında hizmet alacağı tüketim tesislerinin, hizmeti yerine getirip getirmediğini izlemek maksadıyla kısıntı talimatı verilecek her bir uzlaştırma dönemi için referans almak üzere, yakın tarihteki geçmiş tüketim verilerinin aritmetik ortalamasının kullanılmasına dayanan metodolojiye göre temel tüketim değerini hesaplayacaktır.
 • TEİAŞ ile talep tarafı yedeği yan hizmet anlaşması bulunan bir tüzel kişinin anlaşma dönemi boyunca kısıntı talimatı verilen uzlaştırma dönemleri için temel tüketim değerlerinin hesaplanmasında, ilgili anlaşma kapsamında yer alan tüketim tesisi adına ilgili anlaşmaya kayıtlı olan uzlaştırmaya esas sayaç verileri esas alınacaktır.
 • TEİAŞ talep tarafı yedeği hizmetleri kapsamında kısıntı talimatı verilen bir tüketim tesisi için, talimat verilen uzlaştırma dönemine ilişkin hesaplanan temel tüketim değeri, hizmetin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinde kullanılacaktır.
 • 10358-2 Sayılı Karar ile Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Tüketim Tesislerinin Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nde tanımlanan “Talep Yedeği” hizmeti kapsamında yer alacak tüketim tesislerinin, TEİAŞ’a hizmet sağlamak üzere, gerekli kontrol, ölçme, izleme ve doğrulama altyapısına sahip olduğunun ve gerekli bilgi akışını sağlayabileceğinin, TEİAŞ tarafından bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 • Talep tarafı yedeği hizmeti kapsamında, TEİAŞ tarafından yürütülecek tedarik sürecine katılmak isteyen tüketim tesisi sahibi tüzel kişiler tarafından, talep tarafı yedeği hizmeti uygunluk belgesi temin etmek üzere TEİAŞ’a yapılacak başvurularda istenen belgelere, TEİAŞ tarafından başvuruların değerlendirilme sürecine ve uygunluk belgesinin TEİAŞ tarafından düzenlenmesine ilişkin hususlar düzenlendi.
 • TEİAŞ tarafından düzenlenecek talep tarafı yedeği tedarik sürecine katılmak isteyen tüzel kişinin, hizmete katılacak her bir tüketim tesisi için ayrı olmak üzere, mevcut sayacın uygunluğunun tespit edilmesi için TEİAŞ’a başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • 10359-1 Sayılı Karar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan YEK Listesi formatı yürürlükten kaldırıldı.

 

 • 10359-2 Sayılı Karar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yeni YEK Listesi formatının kabul edilmesine karar verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@