Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

Ekim 2020

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 5 dakika

DEMİRYOLU VE HAVAYOLU TAŞITLARINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR ÖZELİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081) 14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Kararla, yurt dışından Türkiye’ye gelen ancak Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamaları ya da bu süreci kendileri veya yakınlarının tedavisi gibi sebeplerle Türkiye’de geçirme zorunluluğu yüzünden tekrar çıkamayanların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması amaçlanmakta olup Karar’a eklenen geçici maddeyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Kovid-19 salgını nedeniyle çıkamayanların, çıkış yapıp 31 Aralık 2021’e kadar taşıtlarıyla tekrar girişlerinde, geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün yurt dışında bulunma koşulu aranmayacağı düzenlendi.
 • Bununla birlikte Karar’da Türkiye’de milli savunma ve iç güvenlik amaçlarıyla ilgili kurumların ya da onlar adına proje yürüten vakıf ve müesseselerin gümrük vergilerinden muaf olarak getirdikleri eşyaya ilişkin ithalat işlemlerinde aranan detaylı eşya listesi kaldırıldı ve ihtiyaç sahibi makamdan alınan, eşyanın proje/sözleşme kapsamında olduğunu bildiren tevsik edici belgenin yeterli olması yönünde düzenleme yapılmış ve askeri projeler yürütülürken gümrük işlemleri sırasında karşılaşılan, sunulan eşya listesinde eşyanın ve ticari tanımının eşleştirilmesi veya listede güncelleme yapılması gerektiğinde yeniden başvuru sürecine girilmesi gibi zaman alıcı durumlar ortadan kaldırıldı ve gümrük süreci hızlandırıldı.
 • Karar’da ayrıca, boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç, doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak miktarda da değişikliğe getirildi. Söz konusu miktar yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarıldı.
 • Kararda yapılan değişiklikle, finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak geçici ithal edilen hava taşıtlarının da söz konusu rejime tabi tutulmadan önce seferde olması, anılan rejime tabi tutulur tutulmaz seferlere başlayabilmesini teminen, hava taşıtlarının diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi kılınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 • Finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında hava yolu şirketlerince gümrük vergilerinden muaf olarak uzun süreli geçici ithal edilen uçaklar, izin süresi sonunda serbest dolaşıma sokuluyor. Atıl kalmamaları ve hava yolu şirketlerine ekonomik katkılarının devamlılığının sağlanması bakımından yüksek maliyetli söz konusu taşıtların yurt içinde veya yurt dışına kısa veya uzun süreli kiralanabilmesi ihtiyacı doğuyor. Bu kapsamda ticari kullanıma mahsus hava taşıtlarının, izin süresi içinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi.
 • Öte yandan, hava taşıma işletmelerine ve hava aracı bakım kuruluşlarına sağlanan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin gümrük vergi muafiyetinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen hava aracı üretim, hava aracı tasarım ve onaylı tedarikçi kuruluşların da faydalanması yönünde düzenleme yapıldı.
 • Düzenlemeyle son kullanıcı olan hava taşıma işletmelerinin muaf oldukları gümrük vergisinin yetkili tedarikçi kuruluşlar üzerinden dolaylı olarak yansımasının önüne geçilecektir. Böylece, yerli ve yabancı kuruluşların ihtiyacı olan parçaların tedarikinin Türkiye’de sağlanarak pazardan hak edilen payın alınabilmesine imkân sağlanacağı düzenlendi.
 • Ayrıca Karar ile birlikte EK-1’inde yer alan listenin başlığı “Kişisel Eşya ve Sportif Amaçla Geçici İthal Edilen Eşyaya İlişkin Liste” şeklinde değiştirildi.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUYA İSTİNADEN SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI MENŞELİ “ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN”E YÖNELİK AÇILAN DAMPİNG SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ.

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) 17 Ekim 2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ ile yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi. Buna göre;
 • Başvurunun temsil niteliği ile ilgili olarak; başvuru aşamasında sunulan delillerden, yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvurunun yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda, söz konusu firma Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
 • Damping iddiası ile ilgili olarak; normal değerin tespitinde, başvuru konusu ülke olan Suudi Arabistan için ChemOrbis veri tabanı verilerinden elde edilen 2020 yılı ilk 6 aylık dönemi ortalama iç piyasa fiyatları kullanıldı. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildi. İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2020 yılı ilk 6 aylık dönemine ait başvuru konusu ürünün başvuru konusu ülke bazında gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alındı. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edildi. Normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup hesaplanan damping marjının Yönetmelikte yer alan ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.
 • Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası ile ilgili olarak; maddi zarar/maddi zarar tehdidi iddiası incelendi. Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de genel ithalat içerisindeki payının 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2018 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde yükseldiği; aynı zamanda söz konusu ülke menşeli ithalatın 2017 yılına kıyasla 2019 yılında ve 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde Türkiye iç piyasasındaki pazar payının da arttığı tespit edildi. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemi için soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı fakat baskılamadığı belirlendi. Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; yerli üretim dalının 2019 yılında 2017 yılına göre üretim ve yurtiçi satış miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı, yurtiçi satışlardan ürün kârlılığı, toplam birim kârlılığı, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinin bozulma gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, 2020 yılı ilk 6 aylık döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre yerli üretim dalının üretim miktarı, birim yurtiçi satış fiyatı ve kapasite kullanım oranı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu kaydedildi. Maddi zarar tehdidine ilişkin olarak, Suudi Arabistan menşeli ithalatın birim fiyatlarında 2017-2019 dönemi ile 2018-2020 (6 aylık) döneminde önemli ölçüde düşüş bulunduğu görülmekte olup anılan ülkenin kapasite olarak küresel pazarda önemli konuma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda; damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ile Suudi Arabistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verildi. Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

 • T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Dairesi
  Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
  E-posta: damping@ticaret.gov.tr
  Tel: +90 312 204 75 00
  www.ticaret.gov.tr

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ekim 2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin 6 (altı) aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün hale geldi.

KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANAN BİR MALIN İTHALATINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÖNLEMLERİN KISMEN VEYA TAMAMEN ASKIYA ALINABİLECEĞİNE VE BUNLARIN NEVİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113) 22 Ekim 2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve İthalat Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemeyecektir.

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 • İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) 7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportların süresi 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla çıkarıldı.
 • Pasaport müracaatı için kullanılan talep formu, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.
 • Pasaport iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@