Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

Kasım 2020

GÜMRÜK VE VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 10 dakika

BAZI GÜMRÜK VERGİLERİ, İDARİ PARA CEZALARI, FAİZLER, GECİKME FAİZLERİ VE GECİKME ZAMMI ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ.

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kanun 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler içermektedir. Daha önceki yapılandırmalardan farklı olarak bu kez sadece kesinleşmiş alacaklar kapsamda bulunmaktadır. İdari itiraz ve dava yoluna gidilmiş olması nedeniyle henüz kesinleşmemiş alacaklar kapsamda olmayacaktır. Buna göre;

A. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ OLARAK:

Bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için 17.11.2020 tarihi itibariyle;

 • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş,
 • İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş,
 • İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş
 • Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış

olması gerekmektedir.

Yapılandırma kapsamına özetle;

 • Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
 • Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Türk Standardları Enstitüsünün alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları

girmektedir.

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibariyle 31.08.2020 tarihi dikkate alınarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklarda;

 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

 • Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 31.08.2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan vergiler Kanun kapsamındadır. Buna göre, yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisinde2019 yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.
 • Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde, Temmuz-2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ağustos- 2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk edenmotorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.
 • 08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunuve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları kanun kapsamına girmektedir.

Kanuna göre kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu alacakları özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ödenecek TutarTahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamıVergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’siVergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’siİştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarGecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

B. VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ OLARAK:

Varlık barışı kapsamına;

 • Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

girmektedir. Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkları 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Türkiye’de bulunan varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir. Düzenleme kapsamında hem Türkiye’deki varlıklar hem de yurt dışındaki varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi bulunmamaktadır. Bu düzenlemeden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Ancak, Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • Öte yandan, kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. Türkiye’de bulunan varlıklar, 30.06.2021tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
 • Düzenleme kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibariylealınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.
 • Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
 • Bu düzenleme kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

C.  İSTİHDAMA YÖNELİK DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ OLARAK:

1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

2) Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasında sürenin uzatılması

31.12.2020 tarihinde süresi dolan, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulaması süresinin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

3) İlave istihdam teşvikinde sürenin uzatılması

01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

4) Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi

Kısa çalışma ödeneği süresinin 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi.

5) Normalleşme desteğinden yararlanma süresinin uzatılması

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26. madde uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verildi.

6) İş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması

İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

 • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi,
 • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
 • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi

düzenlendi.

7) 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması

İşverenler tarafından 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması düzenlenmektedir. Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmektedir.

D. VERGİ KANUNLARINDAKİ DÜZENLEMELER İLE İLGİLİ OLARAK:

1) Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması düzenlenmektedir. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca, bu uygulamadan; bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç tutulmuştur.

2) Sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisabı

Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;

 • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
 • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
 • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacaktır.

Maddede, ayrıca tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği düzenlenmekte ve Cumhurbaşkanına tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte,  bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki verilmektedir.

3) Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi düzenlemeleri

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmakta, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67. madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir.
 • Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67. madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi düzenlenmektedir.

4) İhracata Yeni Teşvik

Tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması

gerekmektedir.

5) Konaklama vergisinin yürürlük tarihinin ertelenmesi

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi “01.01.2021’den “01.01.2022” tarihine ertelendi.

6) Katma Değer Vergisinde süre uzatımları

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.

7) Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcıların ödemelerine 1 yıl erteleme

Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.07.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihi arasındaki dönemde , 4706 sayılı Kanun’un geçici 25. maddesi kapsamında ertelenen bedeller de dâhil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi düzenlenmektedir.

Bu Kanun’un

 • İş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması ile 2019-Ocak-2020-Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması hususlarını içeren 12. ve 13. madde hükümleri 12.2020 tarihinde;
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi düzenlemeleri ve İhracata Yeni Teşvik hususlarını içeren 16.ve 19. madde hükümleri 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 11.2020 tarihinde,
 • Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi düzenlemesi 01.01.2021tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere11.2020 tarihinde,
 • Diğer hükümleri 17.11.2020 tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 3) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17) 19 Kasım 2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Gümrük Genel Tebliği(Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırıldı.

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 16)’NİN EKİ DEĞİŞTİRİLDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 21 Kasım 2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nin ekindeki “DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 51. DÖNEM KARARLARI” başlıklı tablonun dokuzuncu satırının “sınıflandırma” başlıklı üçüncü sütununda yer alan “82” ibaresi “8415.10” olarak değiştirildi.

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI, İL ÖZEL İDARELERİ İLE BELEDİYELER VE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARINA AİT ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRİLDİ.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27 Kasım 2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Tebliğ ile 7256 sayılı Kanunun 3. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YÎKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre;

 • Kesinleşmiş Alacak tanımı yapıldı.
 • Bazı alacakların kesinleşme süreçleri düzenlendi.
 • Feragat yoluyla kesinleşme süreci düzenlendi.
 • Vergi, Beyanname ve Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Tanımları yapıldı.
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları belirtildi.
 • İl Özel İdarelerince Takip Edilen Amme Alacakları belirtildi.
 • Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar belirtildi.
 • YİKOB’larca Takip Edilen Alacaklar belirtildi.
 • Ayrıca, alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar, usuller, tahsilinden vazgeçilen alacaklar ve diğer hususlar düzenlendi. Özellikle alacak tutarının tespiti ile Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması hakkında örnek ve tablolar ile ayrıntılı olarak düzenlemeler yapıldı.

Yapılandırma düzenlemeleri ile ilgili olarak https://gib.gov.tr/ internet sayfası üzerinden uygulama detaylarına ulaşılabilmektedir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2020 YILI İÇİN %9,11 (DOKUZ VİRGÜL ON BİR) OLARAK BELİRLENDİ.

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28 Kasım 2020 tarihli 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilmesi zorunluluğu belirtildi. Buna göre; yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edildi. Bu oranın, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı düzenlendi. Bu kapsamda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte kalmaya devam edecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@