Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

Eylül 2020

İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 7 dakika

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ, DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İHALELERİ, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE SUNULAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİN HACZEDİLEMEYECEĞİ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAYACAĞI DÜZENLENDİ.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.

İşbu Yönetmelik 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.

İşbu Yönetmelik 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir. Bunlara ilişkin kullanım kılavuzlarına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.

İşbu Yönetmelik’in;

a) 6. maddesi 29.11.2020 tarihinde;

b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.
 • İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.
 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
 • Kesin Teminat Mektubu, Avans Teminat Mektubu, Kesin Kefalet Senedi, Avans Kefalet Senedi ile ilgili olarak bu mektup ve senetlerin her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı düzenlendi.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 4. maddesi 29.11.2020 tarihinde;

b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMLARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde bazı maddeler eklendi, bazıları ise yürürlükten kaldırıldı.
 • EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden biri kullanılır. Doküman indirme ve teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurum yetkilidir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 9, 11, 12, 13 ve 15. maddeleri 10.2020 tarihinde,
 2. b) 6, 7, 8, 10 ve 14. maddeleri 29.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup;
 3. c) Diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (30.09.2020) yürürlüğe girdi.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULARA İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Elden veya posta yoluyla yapılan şikayet başvurusu dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi ya da e-şikayet ile yapılan başvurularda söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi konusunda aşağıdaki kurallar uygulanır:
 • a) Şikayet başvurularına, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi veyahut başvurularda bu belgelere ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekir.
 • b) E-şikayet ile yapılan başvurularda imza beyannamesi/imza sirkülerine ilişkin bilgilerin belirtilmesi gerekmez.
 • c) Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda söz konusu belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.
 • ç) E-ihalelerde aday veya isteklinin yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin bulunması durumunda, elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler, e-şikayet ile yapılan başvurularda ise söz konusu belgelere ilişkin bilgiler aranmaz.”
 • “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen dilekçelerde ise ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belge veya bu belgeye ait bilgiler dilekçe ekine EKAP’tan aktarılır.
 • Şikayet başvuruları, elden veya posta yoluyla ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) ihaleyi yapan idareye, itirazen şikayet başvuruları ise elden veya posta yoluyla Kuruma yapılır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu Tebliğ ile;

 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden yapılan başvurularda bildirim tarihi başvuru tarihi sayılacaktır.
 • Başvuruların idarelerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilecektir
 • EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikayet başvurusunda bulunulabilir; ancak, başvurunun EKAP tarafından idareye bildirimi iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmasına karar verildi.

MAL ALIMI İHALELERİ KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Yönetmelik ile;

 • Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiği saptanan kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi istenebilir.
 • Ayrıca ihaleler kapsamında istenen belgelere ilişkin Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge hususu eklendi.
 • Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.
 • Başlamış olan ihaleler ve Uygulanmaya başlama süresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

İşbu Yönetmelik’in;

 1. a) 6. maddesi 29.11.2020 tarihinde;
 2. b) Diğer maddeleri 10.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KAMU İHALE TEBLİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Tebliğ ile;

 • Tebliğ’in 1. maddesi uyarınca; 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirildi.
 • Tebliğ’in 2. maddesi uyarınca; öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceği hüküm altına alındı.
 • Tebliğ’in 3. maddesi uyarınca; ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.
 • İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlgili Yönetmeliklerde düzenlenen dört aylık süre, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin olağan şartlardaki verilme süreleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması durumunda anılan Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılacaktır.
 • Sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” ibaresi “Sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” olarak değiştirildi.
 • Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak; teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar itibarıyla farklı tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde istenen her bir tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte tesis, makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde ise teklif verilen bütün kısımlar için geçerli olmak üzere istenen tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgelerin sunulması yeterli olacaktır.
 • İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilen hallerde, sürenin bitimi olarak, belirtilen tarihin içinde bulunduğu günün mesai saati esas alınacaktır.
 • Tebliğin 8. maddesi uyarınca geçici teminat mektuplarının süresi kapsamında asgari süreyi karşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.
 • Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerine ilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilecektir.
 • Tebliğin 13. maddesi uyarınca; hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemeyecektir.
 • Tebliğin 14. maddesi uyarınca; Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu,” ibaresi “Kapasite raporu,” olarak değiştirildi.

İşbu Tebliğ’in 1, 2, 3, 6, 8, 13 ve 14.maddeleri 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (30.09.2020) yürürlüğe girdi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@