Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

Ekim 2020

İNTERNET ALAN ADLARI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

  • İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 Ekim 2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ ile İnternet Alan Adları Tebliği’nde birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre;
  • Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zararlar gibi durumlara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda alınan Güvence Bedeli Tebliğ’den çıkarılarak, “Teminat” başlıklı; Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zarara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda banka teminat mektubu olarak alınan güvence bedelini ifade eden yeni düzenleme getirildi.
  • Başvuru ile ilgili olarak yapılan düzenleme uyarınca; Kayıt kuruluşu (“KK”) olarak faaliyet göstermek isteyen ve belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yetmiş beş bin Türk Lirası teminatı, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibariyle en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar. Tekrar başvuru yapılmaması halinde teminat mektubu iade edilir.
  • Faaliyete başlama ve başvurunun yenilenmesi ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; Kurumun internet sayfasında adının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamayan veya altı ay içerisinde faaliyete başlamış olsa bile sonraki süreçte 6 ay ve daha fazla süre boyunca faaliyet belgesi kapsamında hiç faaliyet göstermemiş olan KK’ların faaliyet belgesi iptal edileceği ve teminatı gelir kaydedileceği düzenlendi.
  • Verilerin saklanması ve paylaşılması ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri yedekler. KK bu yedekleri farklı bir yerleşkede ve en az asıl veriler kadar güvenli şartlarda saklar. KK kendi yerleşkesindeki verilerin yanında farklı yerleşkedeki verilerin de güvenliğinden sorumludur. KK tarafından alınan yedeklerin alınma periyodu, saklanma süreleri ve şartlarına ilişkin Kurum tarafından kurallar tanımlanabileceği düzenlendi.
  • KK yükümlülükleri ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; Faaliyete geçmek için Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri 10 (on) içinde Kuruma bildirme yükümlülüğü getirildi. Eskiden bu süre 7 (yedi) gün idi. Ayrıca KK’ler, Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuata uymakla, TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla, bir önceki yıla ait ve internet alan adı işlemlerine ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermekle yükümlü kılınmışlardır.
  • İnternet alan adı başvurusu ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Başvuru sahibinden alınacak bilgiler düzenlendi. TRABİS’e gönderilecek veriler ile ilgili olarak düzenleme yapıldı.

Geçici maddelerde yapılan düzenleme uyarınca;

  • TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen “.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak tahsis edilmeye başlamadan önce Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde açık artırma yöntemi uygulanabilir.
  • Açık artırma yönteminin uygulanmaması durumunda bu alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.
  • Pazar büyüklüğü yaklaşık 10 milyon lira olan “.tr” alan adlarını verme yetkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçecektir. Buna göre; Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler için, Kuruma başvurmaları halinde, başvuru tarihinden itibaren TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı aya kadar geçerli olacak şekilde geçici KK faaliyet belgesi düzenlenir. Bu süre içinde mevzuat kapsamında belirlenen gerekli işlemleri tamamlayan taraflara KK olarak faaliyet göstermek üzere, faaliyet belgesi düzenlenir. Geçici KK faaliyet belgesi düzenlenen taraflar halihazırda yönetmekte olduğu İAA’lara ilişkin yenileme, sunucu değişikliği ve ilgili İAAS’nin iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemleri ve Kurumun uygun bulduğu diğer işlemleri yapabilir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan kayıt operatörleri tarafından yönetilen alan adları, TRABİS faaliyete geçtikten sonra geçici KK faaliyet belgesi alan ilgili kayıt operatörü tarafından yönetilmeye devam eder. TRABİS faaliyete geçtiğinde herhangi bir kayıt operatörü ile ilişkisi olmayan alan adları ise TRABİS-KK’ya aktarılır. TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay sonunda faaliyet belgesi alamayan taraflarca yönetilen alan adları TRABİS-KK’ya aktarılır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@