Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

PETROL PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2 numaralı formunda yer alan “imza sirkülerlerini gösteren belge” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN KARARI İLE BİRTAKIM DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2021 Tarihli ve 10169-4, 10170 ve 10171 Sayılı Kararları 23 Nisan 2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  • 10169-4 Sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan Rafinerici Lisansı sahiplerinin, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilmelerine kararı verildi.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2021 tarihli 31464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yönetmelik ile petrol piyasasındaki lisans işlemleri ile lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine yönelik birtakım yenilik ve değişiklikler getirildi.
  • Bu kapsamda, mevzuata aykırı Özel Tüketim Vergisiz satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı %10’dan fazla paya sahip pay sahiplerine, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan ve dolaylı pay sahibi, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecektir.
  • Yönetmelik ile madeni yağ lisansı başvurularında aranan üretim yetkinlik puanı ön şartlarının yıllık madeni yağ üretimi kapasitesi 50.000 (elli bin) tonun veya atıktan baz yağ geri dönüşüm kapasitesi 25.000 (yirmi beş bin) tonun üzerinde olanlar için uygulanmayacağı hüküm altına alındı.
  • Yine, yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5.000 (beş bin) tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere, atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde hammadde olarak kullanılması zorunlu hale getirildi.
  • Bir diğer önemli değişiklik olarak ise, lisansına işlenmiş şekilde veya münferiden aynı unvanlı depolama lisansında asgari 4.000 (dört bin) metreküp depolama kapasitesine sahip dağıtıcı lisansı sahipleri için öngörülen bayi sayısı şartı, lisansın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde en az 5 (beş), 6 (altı) ay içinde en az 13 (on üç) ve 1 (bir) yıl içinde en az 25 (yirmi beş) istasyonlu bayi olmak üzere yeniden düzenlendi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş.’NİN ALİAĞA TESİSLERİNDE DEPOLAMA VE İLETİM TARİFELERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2021 Tarihli ve 10122-1, 10122-2 ve 10122-3 Sayılı Kararları 3 Nisan 2021 tarihli 31443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 10122-1 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin DEP/7191-7/38782 depolama lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.
  • 10122-2 Sayılı Karar uyarınca; SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş.’nin PİL/7191-9/3878 sayılı iletim lisansı kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa İletim Tesisine (Tüpraş Hattı) ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.
  • 10122-3 Sayılı Karar uyarınca; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin; DEP/476-l63/10883 sayılı depolama lisansı kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No:9 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BF’YE UYGULANABİLECEK AZAMİ FİYAT FARKI TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/04/2021 Tarihli ve 10132 Sayılı Kararı 10 Nisan 2021 tarihli 31450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17.03.2021 tarihli kararı ile belirlenen, her bir ilde benzin ve motorin türleri için BF’ye uygulanabilecek azami fiyat farkı tablosunda değişiklik yapıldı.

BOTAŞ’IN HİZMET ALIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYMLANDI.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 3933) 30 Nisan 2021 tarihli 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi. Bu kapsamda; ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları, ihaleye katılımda yeterlik kuralları, ihaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar, alım ve ihale usulleri ile sözleşmelerle ilgili esaslar düzenlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@