Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

Mart 2021

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 6 dakika

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

7291 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11 Mart 2021 tarihli 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ile “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulundu.

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın temel esasları aşağıdaki şekilde belirlendi:
 • Anlaşmaya taraf olan ülkelerde, diğer akit tarafların yatırımcıları tarafından gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımların ve ilgili faaliyetlerin tabi olacağı muameleyi belirleyerek ekonomik işbirliği için uygun koşulları yaratmak,
 • Anlaşmaya taraf ülkelerde yabancı yatırımların kamulaştırma ve devletleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek,
 • Taraf ülkeler açısından, özel teşebbüsle ev sahibi devlet arasında yatırımlarla ilgili çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tespit etmek,
 • Taraf ülke yatırımcılarının elde ettiği kârların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak.
 • Akit taraflar, kendi yatırımcılarını diğer akit tarafların ülkesinde ve diğer akit tarafların yatırımcılarını kendi ülkelerinde yatırım yapması için teşvik edecek ve uygun koşulları yaratacaktır.
 • Akit taraflar, bir yatırımın kabulünün ardından söz konusu yatırımın uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kanun ve düzenlemelerine göre gerekli olan tüm izinleri sağlayacaktır.
 • Akit taraflar, diğer akit tarafların yatırımcılarının kurulmuş yatırımlarına, hangisi elverişli ise, kendi yatırımcılarının yatırımlarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer durumlarda uyguladıkları muameleden daha az elverişli olmayan bir muameleye tabi tutacaklardır.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ ŞARTI ONAYLANDI.

7298 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile, 15 Mart 1995 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı”nın onaylanması uygun bulundu.

 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın amacı; üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmektir.
 • Türkiye, Pakistan ve İran’la birlikte, EİT’in üç kurucu üyesinden birisidir. Genel anlamda ticari ve ekonomik temelli bir örgüt olarak tanımlanabilecek olan EİT, Türkiye’yi, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşımaktadır.
 • Üye Ülkeler aşağıdaki şekildedir:
  • Kurucu Ülkeler (Türkiye, İran, Pakistan)
  • Diğer Üye Ülkeler (Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan)
 • EİT Kültür Enstitüsü, Genelde bölge halkları arasında, özelde basın, aydınlar ve sanatçılar arasında daha yakın ilişkiler ve işbirliği kurmak ve bunları geliştirmek; bölge ülkelerinin bölünmez bütünlüklerine ilişkin bilinçlerini güçlendirmek ve Bölge halklarını birbirine bağlayan gelenekleri ortaya çıkarmak amacıyla Bölge ülkelerinin ortak mirası hakkında araştırmalar yapmak, bölge dillerinin öğretilmesi, akademisyen değişimi vb. programların düzenlenmesi kapsamlarında bölge halkları arasında kültürel programlar vasıtasıyla daha derin bir anlayışı ve daha yakın bağları teşvik edecek gerekli tüm tedbirleri almak kapsamlarında faaliyetlerde bulunacaktır.
 • Enstitünün organları; Mütevelli Heyeti, Başkan, İcra Direktörü, İcra Komitesi, Yerel Personel, Ek Görevlendirmeler kapsamında oluşacaktır.
 • Enstitünün genel merkezi Tahran’da bulunacak olup, her bir üye devlette şubesi kurulacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA MEDYA ALANINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3713) 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı onaylandı.

 • Bu Mutabakat Zaptı ile, İki ülke medyasının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanmaktadır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti (bundan böyle “Taraflar“), medyanın iki ülkenin halkları arasındaki dostluk bağlarını ve karşılıklı anlayışı geliştirmede oynadığı önemli rolün farkında olarak, mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Ortak Medya Platformunun” oluşturulması kapsamında aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:
 • İki ülke medyasının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek platformla, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.
 • Ortak Medya Platformukapsamında, sağlıklı bir medya ilişkileri ağı altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi, birikim, tecrübe ve kaynaklar paylaşılacak, iki ülkenin medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ortak çalışmalar yürütecektir.
 • Uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışacak platform aracılığıyla televizyon ve sinema alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek, farklı medya ve sektör temsilcileri ile ortaklıklar kurulacak, mesleki eğitim ve değişim programları düzenlenecek, iki ülkenin kanaat önderleri arasında iletişim köprüsü oluşturulacaktır.
 • Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde Ortak Medya Platformu’nun hayata geçirilmesine ilişkin hedef odaklı ayrıntılı planın hazırlanması için ortak bir çalışma komisyonu tayin edilecektir.
 • Ortak Çalışma Komisyonu, iki ülkede dönüşümlü olarak düzenli toplantılar yapacaktır. Komisyon, platformun finansmanı ve takvimi dahil olmak üzere hazırlayacağı ayrıntılı planı, kurulduktan sonra üç ay içerisinde iki ülke yetkililerine sunacaktır.
 • Uygulamada iki ülkeye eşit sorumluluklar yükleyen mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Azerbaycan, Ortak Medya Platformunun yararına olacak gerekli adımların atılmasından sorumlu olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU, İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMA ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3714) 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca mütekabiliyet ilkesine uygun olarak Türkiye’nin Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın da Türkiye’de birer kültür merkezi kurması ile iki ülke arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki iş birliğinin gelişimine katkı sağlanmasını teminen ve bu merkezlere gerekli kolaylıkların sağlanması öngörülmektedir.

Anlaşma, kültür merkezlerinin faaliyetlerinin genel çerçevesini düzenlemektedir. Kültür merkezlerinin iki ülke arasında dostane ilişkileri artırması ve kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ikili işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Anlaşma uyarınca;

 • Türkiye tarafı Bakü’de, Azerbaycan tarafı ise Ankara’da birer kültür merkezi kuracaklardır. (“Kültür Merkezi”)
 • Kültür Merkezi’nin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri Anlaşma’nın hükümlerine tabi olarak düzenlenecektir. Anlaşma’da öngörülmeyen konular hakkında Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatı uygulanacaktır.
 • Kabul Eden Taraf: Kültür merkezinin kurulduğu topraklardaki ülke;
 • Gönderen Taraf: Diğer ülkenin topraklarında kültür merkezi kuran ülke;

anlamına gelmektedir.

 • Türkiye tarafının “Yunus Emre Türk Kültür Merkezi” adını taşıyacak Kültür Merkezi, idari merkezi Ankara’da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak vakıf statüsüne sahip olan “Yunus Emre Vakfı” tarafından kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin gözetiminde faaliyet gösterecektir.
 • Azerbaycan tarafının Kültür Merkezi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’ne bağlı Kültür Merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
 • Kültür Merkezi, işbu Anlaşma’da öngörülenler dışında, herhangi bir diplomatik imtiyaz ve bağışıklığı haiz olmayacaktır.
 • Kültür Merkezinin, Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı doğrultusunda Bakü ve Ankara dışındaki şehirlerde de şubeleri kurulabilecektir. Bu durumda Anlaşma hükümleri, şubelere de uygulanacaktır.
 • Kültür Merkezi, bağımsız tüzel kişiliğe sahip olup, Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun şekilde kendi adına sözleşmeler akdedebilecektir.
 • Kültür Merkezi, kendi yetkileri çerçevesinde aşağıdaki amaçları hayata geçirecektir:
  1. İki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmek;
  2. Kültür, eğitim ve bilim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve söz konusu alanlarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak;
  3. Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna Gönderen Taraf’ı tanıtmak.
 • Kabul Eden Taraf’ın milli mevzuatına uygun olarak Kültür Merkezi yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için; bilim ve kültür adamları, kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri, eğitim kuruluşları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşları ile doğrudan temas kurabilir, onlardan maddi yardım alabilir ve onlara bu tür yardımda bulunabilir.
 • Kabul Eden Taraf, güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı müddetçe Kültür Merkezinin mekanına halkın serbestçe ve engelsiz girişini ve aynı şekilde, Kültür Merkezince mekanı dışında gerçekleştirilen etkinliklere halkın serbestçe ve engelsiz katılımını temin edecektir.
 • Kabul Eden Taraf, milli mevzuatına uygun olarak, Kültür Merkezlerine amaçlarını hayata geçirmesi ve Kabul Eden Taraf’ın kamuoyuna bilgi verilmek üzere kitle iletişim araçları, süreli yayın, radyo ve televizyon kanalları internet dahil, tüm mevcut iletişim yöntem ve araçlarından faydalanmasına izin verecektir.
 • Kabul Eden Taraf, Kültür Merkezi ve şubelerinin güvenliğini temin edecektir.
 • İhtiyaç olduğu takdirde Kabul Eden Taraf Kültür Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklere katılım için Gönderen Tarafın vatandaşlarına giriş vizesi itasında milli mevzuatı uyarınca gereken kolaylığı sağlayacaktır.
 • Kültür Merkezi, kar amacı gütmeksizin;
  • Gönderen Taraf’ın iç ve dış siyaseti, kültürü, tarihi, sosyal ve ekonomik gelişimi, bilimsel-teknolojik ve turizm potansiyeli hakkında konferans, bilimsel toplantılar, görüşmeler, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmesi,
  • Gönderen ve Kabul Eden Taraf’ın kültür ve turizm, bilim, eğitim kurumları ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar) arasında ilişkilerin ve işbirliğinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardım edilmesi ,
  • Okullarda resmi dilin eğitimine katkıda bulunulması,
  • Tarafları ülkesinde eğitim alan öğrencilere burs verilmesi,

gibi pek çok faaliyette bulunacaktır.

 • Kültür Merkezi’nin faaliyetleri ve amaçları çerçevesinde elektronik cihaz, mobilya, teçhizat, katalog, afiş, broşür, görsel-işitsel, dijital medya araçları vb. kapsamında ithalinden gümrük vergisi ve diğer vergilerden muafiyet tanındı.
 • Kültür Merkezinin mülkiyetinde bulunan arsa, arazi ve binalara uygulanan emlak ve toprak vergilerinden muafiyet uygulanacaktır.

ÜYE DEVLETLERİN TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI BÜTÇESİNE ZORUNLU KATKI PAYLARINA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3744) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokol” onaylandı. Buna göre;

 • İşbu protokolün tarafları; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı bütçesine zorunlu katkı payı oranları; Azerbaycan Cumhuriyeti %44,5, Kazakistan Cumhuriyeti %25, Kırgız Cumhuriyeti %0,5 ve Türkiye Cumhuriyeti %30 olarak belirlendi.
 • Azerbaycan Cumhuriyeti işbu protokolün depozitörüdür.
 • İşbu protokol uyarınca depozitörün, tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç süreçlerini tamamladıklarına dair son yazılı bildirimi diplomatik kanallardan almasını takip eden otuzuncu günde yürürlüğe gireceğine karar verildi.

 

ÜYE DEVLETLERİN TÜRK AKADEMİSİ BÜTÇESİNE ZORUNLU KATKI PAYLARINA İLİŞKİN PROTOKOL ONAYLANDI.

Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3745) 25 Mart 2021 tarihli 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile “Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokol” onaylandı. Buna göre;

 • İşbu protokolün tarafları; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Üye Devletlerin Türk Akademisi bütçesine zorunlu katkı payı oranları; Azerbaycan Cumhuriyeti %25, Kazakistan Cumhuriyeti %44,5, Kırgız Cumhuriyeti %0,5 ve Türkiye Cumhuriyeti %30 olarak belirlendi.
 • Kazakistan Cumhuriyeti işbu protokolün depozitörüdür.
 • Depozitörün, tarafların protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç süreci tamamladıklarına dair son yazılı bildirimini diplomatik kanallardan almasını takip eden otuzuncu günde yürürlüğe gireceği kararlaştırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@