Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Ağustos 2020

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.

 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Buna göre; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir. Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir. Karar kapsamındaki ihaleler aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

  • Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz.
  • Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilir. Bina harici uygulama alanlarında, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar idareye pay verilir.
  • Sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği önlemlerinin basit geri ödeme süresi 2 yıldan az olamaz.
  • İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar, herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.
  • Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.
  • Sözleşme bedeli, uygulanan projenin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarına eşit veya bu miktardan yüksek olamaz.
  • İhalelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.
@